تلفن تماس

09123002596

 

ساعات کاری

ساعت 16 تا 20

*  مشاوره در دعاوی

وکالت دعاوی حقوقی ، کیفری

ثبت شرکت

ثبت اختراع وعلائم تجاری

مشاوره در قراردادها

دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته)

اجرای احکام و اسناد

اتباع بیگانه